Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG) is een Europese privacyverordening die u de garantie biedt dat uw gegevens correct beschermd worden en uw privacy gerespecteerd wordt. Vetas VZW volgt de richtlijnen die door deze verordening worden opgelegd. Hieronder leggen we u uit wat uw rechten zijn, hoe we die respecteren en wat onze plichten zijn naar u toe.

Waar we gegevens die u heeft ingevoerd verder zullen verwerken, zal er steeds uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd worden en zal aangegeven worden dat de door u ingevoerde gegevens op onze systemen bewaard worden. We zullen nooit meer gegevens vragen dan wat nodig is om u een optimale dienstverlening te kunnen leveren.

U heeft altijd recht op inzage in deze gegevens. Daartoe voorzien we de mogelijkheid u te registreren als tijdelijk lid (zie “Leden” pagina) zodat u op de ledenpagina de informatie kan raadplegen die we nog over u in onze systemen hebben zitten. Het tijdelijk lidmaatschap is gratis.

U heeft het recht op rechtzetting van deze gegevens. Waar technisch mogelijk, voorzien we dat u zelf de gegevens kan aanpassen. Dat is onder andere het geval bij uw contact- en adresgegevens. Waar dat niet rechtstreeks mogelijk is – bijvoorbeeld bij lidgelden omdat deze een financiële transactie betreffen – bieden we u de mogelijkheid om per mail een rechtzetting te vragen. We verbinden er ons toe uw vraag binnen een redelijke termijn te behandelen en u het resultaat ervan te melden.

U heeft het recht om vergeten te worden. Dat houdt in dat u kan vragen dat bepaalde gegevens die we over u bijhouden, worden verwijderd of worden geanonimiseerd. Daartoe kan u eveneens gebruik maken van de mogelijkheid om via mail een rechtzetting te vragen. We verbinden er ons toe uw vraag binnen een redelijke termijn te behandelen en u het resultaat ervan te melden. Daarbij zal bekeken worden of deze gegevens dadelijk dan wel op termijn kunnen verwijderd worden. Bepaalde gegevens moeten immers om wettelijke, boekhoudkundige of fiscale redenen een minimaal aantal jaren bewaard worden.

Uw gegevens worden automatisch verwijderd of anoniem gemaakt ten laatste binnen de 13 jaar nadat ze inactief geworden zijn. Zo worden de gegevens verbonden aan een eventueel lidmaatschap, of gegevens verbonden met een dier dat u verloren bent, ten laatste 13 jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap of nadat het dier werd teruggevonden, automatisch anoniem gemaakt.

In geen enkel geval zullen we uw gegevens met derden delen, tenzij er op voorhand uitdrukkelijk uw toestemming werd gevraagd en die toestemming ook expliciet werd bekomen. We doen niet aan profilering of aan geautomatiseerde besluitvorming aangaande uw persoon. Wij kunnen daarentegen wel verplicht worden uw gegevens kenbaar te maken aan politiediensten die onze organisatie gevorderd hebben. 

Indien u zou vaststellen dat uw gegevens zouden misbruikt zijn, gelieve ons dat zo snel mogelijk te melden via de bovenstaande contactgegevens. U kan eveneens de Privacycommissie contacteren (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Dank aan onze sponsors voor de steun !